Regulamin serwisu

Regulamin portalu internetowego TAKES-CARE.COM

z dnia 20 05 2018 roku

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy „Regulamin portalu internetowego TAKES-CARE.COM” (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady korzystania z portalu TAKES-CARE.COM (dalej „TAKES-CARE.COM”) przez Użytkowników, w szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zakładania i prowadzenia Konta Użytkownika, podstawy i zasady przetwarzania danych, w tym danych osobowych Użytkowników, świadczenia usług drogą elektroniczną przez portal TAKES-CARE.COM na rzecz Użytkowników, a także postępowania reklamacyjnego.

2. Portal TAKES-CARE.COM należy do TakesCare Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, os. Słoneczne 8/43, 31-957 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000648009, NIP 678-31-63-938, REGON 365933460, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł.

3. Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności portalu należy kierować na adres: takescare@takes-care.com, zaś korespondencję w formie tradycyjnej (papierowej) – na adres os. Słoneczne 8/43, 31-957 Kraków

4. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie za pośrednictwem sieci Internet w portalu internetowym TAKES-CARE.COM w sposób umożliwiający Użytkownikowi pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

5. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną.

§2

Definicje

Poniższe pojęcia, ułożone alfabetycznie i pisane wielką literą w dokumencie, mają znaczenie nadane im poniżej.

1. Administrator - TakesCare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, os. Słoneczne 8/43,
31-957 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000648009, nr NIP 678-31-63-938, REGON 365933460, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł, adres elektroniczny: takescare@takes-care.com, będąca:

a. usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 6) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, świadczącym usługi elektroniczne opisane w pkt 21 poniżej.

lub,

b. administratorem danych, w rozumieniu art. 7 pkt 4) Ustawy o ochronie danych osobowych, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w Portalu TC, obowiązany do zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Aktywacja Konta Użytkownika – procedura, w ramach której Użytkownik, wykorzystując interaktywny formularz, podaje dane niezbędne do pierwszego zalogowania się w portalu TC. Procedura ta stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Baza Danych - zbiór danych zawierający prawnie chronione dane Użytkowników Portalu TC, w tym dane osobowe, niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Portal TC. Dane poszczególnych Pacjentów mogą być, za ich zgodą lub na ich zlecenie, udostępnione poszczególnym Specjalistom lub Placówkom, w tym np. skany dokumentacji medycznej Pacjenta, wyniki pomiarów parametrów medycznych, zarządzanie kalendarzem zdrowia, niezbędnej dla potrzeb udzielenia konsultacji medycznej on-line.

4. Certyfikat „Serce po stronie Pacjenta” – wyróżnienie przyznawane Specjaliście przez portal
TAKES-CARE.COM w oparciu o opinie Pacjentów.

5. Dane osobowe - zgodnie z UODO, wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób fizycznych, będących Użytkownikami Portalu TC lub - w przypadku Specjalisty lub Placówki - osobami realizującymi określone czynności w imieniu Użytkowników.

6. Dane osobowe medyczne – Dane osobowe, umożliwiające ustalenie stanu zdrowia Pacjenta, w szczególności wyniki badań lub pomiarów, karty szczepień, dane o przebytych chorobach, schorzeniach, nałogach, przyjmowanych lekach, uczuleniach, umieszczane w Profilu Pacjenta wyłącznie przez Pacjenta albo na zlecenie Pacjenta – przez Specjalistę lub Placówkę (osoby działające w ich imieniu). Dane osobowe medyczne przetwarzane są w związku ze świadczeniem przez Portal TC usługi zarządzania udzielaniem usług medycznych przez Specjalistów i Placówki, z zachowaniem wymogów wynikających z UODO i jej przepisów wykonawczych.

7. Hasło – hasło ustalone przez Użytkownika, służące do zalogowania się do Konta Użytkownika, definiowane w procesie rejestracji.

8. Konto Użytkownika – konto Pacjenta/Specjalisty/Placówki; wyodrębnione i zindywidualizowane miejsce udostępnione i zarządzane przez Administratora w Portalu TC, dostępne wyłącznie dla jednego zarejestrowanego Użytkownika. Konto Użytkownika umożliwia przechowywanie danych właściciela konta, w tym gromadzenie i przechowywanie danych medycznych Pacjenta. Do konta przypisany jest także zakres dostępnych za pośrednictwem portalu usług lub informacji.

9. Logowanie – wprowadzenie przez Użytkownika unikalnego identyfikatora (loginu) oraz stworzonego przez niego i znanego tylko jemu Hasła uprawniającego go do wejścia na Konto Użytkownika, po Aktywacji.

10. Wylogowanie – skuteczne opuszczenie przez Użytkownika, Konta Użytkownika, w taki sposób aby żadna inna osoba nie mogła uzyskać dostępu do Konta Użytkownika.

11. Pacjent – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niebędąca Specjalistą ani Placówką, korzystająca z Portalu TAKES-CARE.COM w celu uzyskania pomocy medycznej w postaci konsultacji on-line, która przez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do Usług oferowanych przez Portal TC.

12. Portal TAKES-CARE.COM, TC – platforma internetowa pod adresem takes-care.com, umożliwiająca Użytkownikowi, za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zdalny kontakt pomiędzy lekarzami lub innymi specjalistami z branży medycznej lub farmaceutycznej, prowadzącymi działalność leczniczą w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, a osobami fizycznymi poszukującymi pomocy medycznej w postaci konsultacji on-line. Środkami porozumiewania się na odległość stosowanymi przez Portal TC są w szczególności: wideokonsultacja, poczta elektroniczna, chat.

13. Placówka – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wykonująca czynności medyczne i paramedyczne lub prowadząca działalność aptekarską, która przez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez portal TAKES-CARE.COM. Rozróżnia się Placówki publiczne i Placówki niepubliczne oraz apteki.

14. Profil Pacjenta - potwierdzony zbiór informacji na temat Pacjenta, umieszczony w portalu TAKES-CARE.COM.

15. Profil Placówki - potwierdzony zbiór informacji na temat Placówki, umieszczony w portalu TAKES-CARE.COM.

16. Profil Specjalisty - potwierdzony zbiór informacji na temat Specjalisty, umieszczony w portalu TAKES-CARE.COM.

17. Prowizja – wynagrodzenie dla Portalu TAKES-CARE.COM za Usługi.

18. Regulamin – niniejszy dokument.

19. Specjalista - osoba fizyczna, prowadząca działalność leczniczą w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej, zarejestrowana na Portalu TC, która przez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez Portal TC.

20. Umowa – umowa o świadczenie Usługi.

21. Usługa świadczona drogą elektroniczną przez Portal TC, Usługa – usługa polegająca na zapewnieniu przez Portal TC systemu teleinformatycznego, umożliwiającego zdalny kontakt pomiędzy lekarzem lub innym specjalistą z branży medycznej lub farmaceutycznej a Pacjentem, zainteresowanym pozyskaniem wideokonsultacji medycznej on-line (e-Gabinet), bez jednoczesnej obecności dwóch stron. W ramach świadczonej Usługi portal TAKES-CARE.COM zapewnia, na indywidualne żądanie Pacjenta, przekaz danych (wysyłanie lub odbiór danych), jak również przechowywanie danych zamieszczonych lub zgromadzonych przez Pacjenta (lub na jego żądanie - przez innego Użytkownika) na indywidualnym Koncie Pacjenta, przy użyciu lub na skutek wykorzystania przeznaczonych do tego mechanizmów dostępnych za pośrednictwem Portalu TC.

22. Ustawa o działalności leczniczej – Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2016.1638 z późn. zm.).

23. Ustawa o ochronie danych osobowych, UODO – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (jt. Dz.U. 2016, poz. 922).

24. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827 z późn. zm.).

25. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczną (jt. Dz.U. 2016, poz. 1030 z późn. zm.).

26. Użytkownik – Pacjent albo Specjalista albo Placówka, korzystający z funkcjonalności Portalu TC.

§3

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Portal TAKES-CARE.COM.

1. Portal TAKES-CARE.COM w ramach swojej działalności zarządza udzielaniem usług medycznych przez Specjalistów lub Placówki na rzecz Pacjentów. Następuję to poprzez dostarczanie przez Portal TC Usługi świadczonej drogą elektroniczną, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Portal TC dochodzi zgodnie z § 4 pkt 6 niniejszego Regulaminu.

3. Portal TAKES-CARE.COM prowadzi również działalność edukacyjną polegającą na popularyzacji idei zwiększania poziomu bezpieczeństwa poprzez używanie przedmiotów zawierających informacje o przyjmowanych lekach, grupie krwi, osobach kontaktowych w razie wypadku, etc., które mogą okazać się niezbędne w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Nośnikiem takich informacji są bransoletki MYBRACE, dostępne do zakupu na stronie internetowej Portalu TC.

4. Portal TAKES-CARE.COM oferuje Usługi spersonalizowane dla danego Użytkownika, takie jak:

1) Usługa Prowadzenia i Archiwizacji Dokumentacji Medycznej (w ramach Karty Pacjenta).

2) Usługa Wideokonsultacji Medycznych on-line (Usługa e-Gabinet) - uzyskana za pośrednictwem Usługi e-Gabinetu informacja nie może stanowić dla Pacjenta podstawy do podejmowania działań o charakterze zdrowotnym, a w szczególności do stosowania bądź niestosowania określonej terapii, przyjmowania lub nie przyjmowania leków itp. Nie może być także traktowana jako diagnoza lekarska. portal TAKES-CARE.COM z całą mocą podkreśla, że informacja ta nie może zastąpić klasycznej wizyty u lekarza. Ma ona jedynie charakter informacyjny i dodatkowy. WAŻNE: Każdorazowo przed rozpoczęciem konsultacji pacjent zobowiązany jest okazać lekarzowi dowód osobisty bądź inny dokument potwierdzający tożsamość.

3) Konsultacje Pacjenta ze Specjalistą lub Placówką za pośrednictwem poczty elektronicznej – następuje to poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza internetowego. Konsultacja taka nie jest poradą lekarską w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej ani jej substytutem. Jest to wyłącznie edukacja zdrowotna i nie należy jej traktować jako udzielenie świadczeń zdrowotnych w rozumieniu ww. Ustawy.

4) Zadaj pytanie Specjaliście – Zadaj pytanie Specjaliście nie jest poradą lekarską w rozumieniu przepisów Ustawy o działalności leczniczej ani jej substytutem. Jest to wyłącznie edukacja zdrowotna i nie należy jej traktować jako udzielenie świadczeń zdrowotnych w rozumieniu ww. Ustawy. „Zadaj pytanie Specjaliście” to miejsce w Portalu TAKES-CARE.COM, gdzie Pacjent może zadać pytanie dotyczące kwestii zdrowotnych. Pacjent określa dziedzinę jakiej dotyczy pytanie. Nie ma możliwości wyboru konkretnego Specjalisty. Odpowiedź na pytanie zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Pacjenta podczas rejestracji adres e-mail, w terminie 7 dni roboczych. Udzielona odpowiedź ma charakter informacyjny i ogólny, w żadnym wypadku nie może być traktowana jako diagnoza, ani stanowić dla Pacjenta podstawy do podejmowania działań o charakterze zdrowotnym, a w szczególności do stosowania bądź niestosowania określonej terapii, przyjmowania lub nieprzyjmowania leków itp. Portal TAKES-CARE.COM nie ponosi odpowiedzialności za treść zadanego przez Pacjenta pytania, ani za treść odpowiedzi udzielonej przez Specjalistę.

5) Sprzedaż Bransoletek myBrace – Bransoletka myBrace jest produktem pełniącym funkcję informacyjną. Bransoletka zawiera podstawowe dane personalne i medyczne wybrane przez Pacjenta w celu dostarczenia informacji w przypadku zagrożenia życia i zdrowia oraz ułatwienia kontaktu z osobami wybranymi przez Pacjenta. Bransoletka myBrace nie jest produktem likwidującym potencjalne zagrożenie życia i zdrowia. Portal TAKES-CARE.COM oferuje sprzedaż bransoletek myBrace, nie ponosi jednak odpowiedzialności za życie i zdrowie użytkowników myBrace. Bransoletka myBrace zawiera dane wybrane przez Pacjenta z Karty Pacjenta lub wprowadzone przez Pacjenta własnoręcznie podczas procesu zamawiania bransoletki myBrace . Pacjent zamawiając bransoletkę sam ustala treść grawerowanego tekstu oraz wygląd bransoletki według dostępnych wariantów.

7. Dodatkowe funkcjonalności Portalu TC opisane zostały w Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.

8. Portal TAKES-CARE.COM zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową portalu TAKES-CARE.COM albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego.

9. Portal TAKES-CARE.COM zastrzega sobie prawo wprowadzenia nowych Usług, a także rezygnacji lub zmiany zakresu Usług już istniejących.

§4

Rejestracja w portalu TAKES-CARE.COM

1. Rejestracja na portalu jest dobrowolna aczkolwiek konieczna w celu korzystania z funkcjonalności Portalu TC.

2. Z Portalu TAKES-CARE.COM mogą korzystać osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

3. Aby otrzymać dostęp do portalu TAKES-CARE.COM należy przejść proces aktywacji Konta Pacjenta/Specjalisty/Placówki, na warunkach opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Rejestracja jest bezpłatna.

4. Warunkiem korzystania z portalu TAKES-CARE.COM jest zarejestrowanie się przy użyciu prawdziwych, własnych danych, w tym osobowych i teleadresowych.

5. Podczas rejestracji należy dokonać wyboru formy obecności w portalu TAKES-CARE.COM: Konto Pacjenta albo Konto Specjalisty.

6. W momencie potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem się a portalem TAKES-CARE.COM, umożliwiającej korzystanie z Usług świadczonych w ramach portalu TC, na warunkach określonych w Regulaminie. Portal TC potwierdza Użytkownikowi zawarcie Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres elektroniczny podany przez Użytkownika

7. Wysłanie formularza rejestracyjnego oznacza akceptację warunków Regulaminu oraz przyjęcie do wiadomości, iż Portal TC gromadzi, przetwarza oraz wykorzystuje podane informacje i dane, w tym Dane osobowe medyczne, w celu realizacji Usług wybranych przez Użytkownika, świadczonych przez portal TAKES-CARE.COM. W celu realizacji Usługi dostęp do ww. danych uzyskuje wybrany przez Pacjenta Specjalista lub Placówka. Powyższe udostępnienie danych przez Pacjenta za pośrednictwem Portalu TC jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne dla uzyskania konsultacji on-line lub innej usługi, dla której dane te są konieczne lub wymagane. Pacjent może w wybranym przez siebie momencie zmienić zakres Placówek lub Specjalistów, którym jego Dane osobowe, w tym Dane osobowe medyczne, są udostępniane za pośrednictwem Portalu TC.

8. Po zakończeniu prawidłowej rejestracji Portal TAKES-CARE.COM tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do konta e-mail podanego w interaktywnym formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w portalu loginu oraz Hasła.

9. Po zalogowaniu w swoim profilu Pacjent może dokonać edycji i uzupełnienia danych oraz dodać swoje zdjęcia i dokumentację medyczną, wyniki badań, pomiarów, informację o terminach, przyjmowanych lekach, stylu życia, nawykach.

10. Po zalogowaniu na swoim profilu Specjalista/Placówka może dokonać edycji i uzupełnienia danych, dodać zdjęcia i dokumenty, jak również dokumentację medyczną danego Pacjenta, na jego prośbę.

11. Portal TAKES-CARE.COM zastrzega sobie prawo do telefonicznej weryfikacji prawdziwości podanych danych Specjalisty/Placówki.

12. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji wszelkich danych zapisanych na Koncie, wprowadzonych podczas rejestracji, jeśli doszło do ich późniejszej jakiejkolwiek zmiany. Aktualizacji danych należy dokonywać za pomocą odpowiedniego formularza edycji profilu dostępnego w portalu TAKES-CARE.COM, po wcześniejszym zalogowaniu na Konto. Ewentualne negatywne konsekwencje wynikające z braku aktualizacji danych ponoszą Użytkownik.

13. Dany Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto. W uzasadnionych przypadkach Administrator może zezwolić na posiadanie więcej niż jednego Konta przez jednego Użytkownika, ale jest to sytuacja szczególna, wymagająca zgłoszenie chęci posiadania więcej niż jednego Konta z uzasadnieniem poprzez e-mail do Administratora na adres kontakt@takes-care.com

14. Użytkownik nie może korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom. W przypadku Placówek dopuszczalne jest wykorzystywanie Konta Placówki przez więcej niż jedną osobę, należycie umocowaną przez Placówkę do działania w ich imieniu (np. pracownicy obsługi). Użytkownik obowiązany jest utrzymywać Hasło swojego do Konta w tajemnicy. Konta nie są zbywalne i przekazywanie ich do użytku innemu Użytkownikowi bez wiedzy i zgody portalu TAKES-CARE.COM jest zabronione. Portal nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkownika powyższej zasady.

15. Użytkownik, wysyłając formularz rejestracyjny lub logując się do portalu TAKES-CARE.COM oświadcza, że:

1) Zapoznał się z Regulaminem, akceptuje jego treść i zobowiązuje się go przestrzegać,

2) Podane w nim dane są kompletne, prawdziwe, zgodne ze stanem faktycznym

3) Podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

4) Wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail komunikatów systemowych, w tym powiadomień o nowych wiadomościach, powiadomień o nowych komentarzach, o przerwach technicznych w działaniu portalu TAKES-CARE.COM, zmianach w Regulaminie oraz nowych funkcjonalnościach,

5) Wyraża zgodę na podanie swojego imienia i nazwiska w wiadomościach e-mail

6) Wysyłanych za pośrednictwem i w ramach funkcjonalności portalu TAKES-CARE.COM,

7) Wyraża zgodę na przesyłanie swoich danych używanych w portalu TAKES-CARE.COM (nazwa Użytkownika, specjalizacja, staż) w powiadomieniach o nowych pomysłach w Usłudze Dodaj Pomysł, wysyłanych cyklicznie do grupy Użytkowników, która takie powiadomienia zamówiła,

8) Wyraża zgodę na wykorzystywanie swojej nazwy, personaliów, specjalizacji, stażu i wypowiedzi w serwisie w materiałach informacyjno-promocyjnych tworzonych przez portal TAKES-CARE.COM,

16. Użytkownik, rejestrując się w portalu TAKES-CARE.COM, zobowiązuje się do:

1) Przestrzegania autorskich praw majątkowych w tym praw wynikających z rejestracji znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych portalu TAKES-CARE.COM lub Użytkowników oraz innych podmiotów;

2) Nieprzeprowadzania działań naruszających prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu;

3) Powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie portalu TAKES-CARE.COM;

4) Powstrzymywania się od podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę portalu TAKES-CARE.COM lub Użytkowników lub innych podmiotów;

5) Powstrzymywania się od podejmowania działań mających na celu promowanie serwisów i działalności konkurencyjnych w stosunku do portalu TAKES-CARE.COM.

17. Usunięcie Konta w portalu TAKES-CARE.COM:

1) Użytkownikowi przysługuje prawo usunięcia Konta Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym poprzez wyrejestrowanie się z portalu TAKES-CARE.COM.

2) Specjaliście/Placówce przysługuje prawo usunięcia Konta poprzez wyrejestrowanie się z portalu TAKES-CARE.COM. Zakończenie procedury usuwania Konta jest finalizowane w ciągu 2 dni roboczych.

3) W wyniku wyrejestrowania następuje usunięcie Konta Użytkownika w portalu TAKES-CARE.COM. Administrator usuwa z bazy danych wszystkie dane osobowe wyrejestrowanego Użytkownika.

4) W wyniku wyrejestrowania nie jest dostępny profil wyrejestrowanego Użytkownika.

5) Wyrejestrowanie nie usuwa wypowiedzi Użytkownika w Usłudze Dodaj Pomysł, które zostają częścią Portalu TAKES-CARE.COM po wyrejestrowaniu.

18. W stosunku do Użytkowników łamiących niniejszy Regulamin Administrator zastrzega sobie prawo wysłania ostrzeżenia z żądaniem zaniechania naruszeń w terminie do 2 dni roboczych od dnia wysłania ostrzeżenia lub wysłanie ostrzeżenia wraz z czasowym zawieszeniem dostępu do funkcjonalności portalu TAKES-CARE.COM.

19. Administrator zastrzega sobie prawo natychmiastowego usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli uzna, że działania Użytkownika są sprzeczne z prawem, niniejszym Regulaminem lub naruszają dobre imię bądź interesy portalu TAKES-CARE.COM lub innych Użytkowników oraz jeśli Użytkownik nie zaprzestał działań łamiących Regulamin w terminie podanym w pkt 18.

20. Ponowna rejestracja usuniętego przez Administratora Użytkownika jest możliwa tylko za zgodą Administratora.

21. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości lub zgodności z prawem podanych przy rejestracji danych osobowych, Administrator ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do portalu TAKES-CARE.COM, aż do wyjaśnienia sytuacji.

§5

Zawarcie i odstąpienie od Umowy

Umowy o świadczenie Usługi świadczonej droga elektroniczną przez Portal TAKES-CARE.COM

1. Zawarcie Umowy o świadczenie Usługi następuje zgodnie z §4 pkt 6 niniejszego Regulaminu.

2. Umowy sprzedaży zawierane przez Internet są umowami zawieranymi na odległość w myśl ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta, z uwagi na co Użytkownikowi będącemu konsumentem, w przypadkach oraz na zasadach określonych ww. ustawie przysługuje odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem ust. 7. Jednakże, w wypadku Usług o właściwościach określonych przez konsumenta w złożony przez niego zamówieniu lub ściśle powiązanych z jego osobą ww. uprawnienie to nie przysługuje, o czym stanowi art. 38 pkt 1 i 3 ww. ustawy. Każdorazowo rozpoczynając świadczenie Usług TC przed upływem 14-dniowego terminu odstąpienia od Umowy, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż tym samym traci prawo do odstąpienia oraz iż w razie odstąpienia od umowy zobowiązany jest do poniesienia kosztów Usługi stosowanie do przepisów ww. ustawy z zastrzeżeniem ust. 4.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy przesłać na adres elektroniczny lub pocztą tradycyjną, na odpowiedni adres wskazany w §1 pkt 1 niniejszego Regulaminu, lub wypełnić formularz odstąpienia dostępny na Koncie Użytkownika. Do zachowania
14 - dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (w szczególności nadanie oświadczenia na poczcie tradycyjnej). WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

4. Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, w razie odstąpienia od Umowy, Portal TC zwraca Użytkownikowi uiszczone płatności, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni. Zwrot następuje w drodze przelewu na konto Użytkownika, z którego została dokonana płatność za Usługę.

5. W przypadku gdy Użytkownik zażądał rozpoczęcia świadczenia Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, jest on obowiązany:

1) do pokrycia kosztów Usługi w zakresie w jakim została ona spełniona do chwili odstąpienia, stosownie do postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w wysokości wartości jednomiesięcznej opłaty abonamentowej, o której mowa w §6 pkt 3 ppkt 1) lit. b)-d), za każdą wykorzystaną Usługę e-Gabinetu,

2) Pokrycia kosztów odwołania Usługi e-Gabinetu, stosownie do postanowień §6 pkt 3 ppkt 9) niniejszego Regulaminu.

6. Zwracana na rzecz Użytkownika kwota pomniejszana jest o koszty opłat, pobieranych przez zewnętrznych operatorów, z których usług skorzystał Użytkownik by dokonać płatności na rzecz Portalu TC, w wysokości wynikającej z aktualnych tabel opłat i prowizji tych podmiotów.

7. W przypadku, gdy w związku z dokonanym przez Użytkownika odstąpieniem, powstanie obowiązek zwrotu rzeczy, Użytkownik ponosi koszty pocztowe ich zwrotu na adres tradycyjny Portalu TC, podany w §1 pkt 1 niniejszego Regulaminu. Ponadto Użytkownik ponosi koszty, o których mowa w ust. 6.

8. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje jednak Użytkownikowi, który skorzystał z Usługi, mimo poinformowania go przed rozpoczęciem świadczenia Usługi, że po spełnieniu Usługi na rzecz Użytkownika, utraci on prawo do odstąpienia od Umowy z Portalem TC.

9. W przypadku umówienia przez Użytkownika Usługi e-Gabinetu na dzień przypadający po 14 dniu od dnia zawarcia Umowy i odstąpienia od Umowy z zachowaniem 14-dniowego terminu, umówiona Usługa e-Gabinetu zostaje automatycznie anulowana.

§6

Warunki świadczenia i korzystania z Usług dostarczanych przez Portal TAKES-CARE.COM. Opłaty.

1. Wymagania techniczne.

1) W celu prawidłowego korzystania z Usług oferowanych przez Portal TC niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika dostępu do komputera lub innego urządzenia, na którym włączona została obsługa Java Script.

2) Warunki techniczne świadczenia Usługi e-Gabinetu dla Użytkowników:

a. Wymagania sprzętowe: karta dźwiękowa, karta graficzna słuchawki lub głośniki, mikrofon.

b. Dostęp do jednej z przeglądarek internetowych: Internet Explorer w wersjach 9.0 i wyższych lub Opera w wersjach 11 i wyższych lub Firefox w wersjach 4.0 i wyższych, Google Chrome w wersjach 10 i wyższych. Przeglądarka powinna akceptować "cookies". Więcej na temat plików „cookies” czytaj w Polityce prywatności.

c. Połączenie z siecią Internet.

2. Zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

1) Zakazane jest umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, propagujących przemoc, nienawiść rasową, religijną, etniczną, treści obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich, zawierających słowa i wyrażenia uznane powszechnie za obraźliwe lub wulgarne oraz innych treści sprzecznych z zasadami współżycia społecznego.

2) Wymagane jest zwracanie się do innych użytkowników z szacunkiem i ogólnie przyjętymi normami.

3) Zawartość każdego wpisu wyraża poglądy i opinie jego autora, a nie portalu TAKES-CARE.COM lub osób przez niego wskazanych, za które portal TAKES-CARE.COM nie ponosi odpowiedzialności.

4) Administrator zastrzega prawo usuwania z Portalu TC informacji o takim charakterze lub zamieszczanych na stronach Portalu TC przez osoby nieuprawnione, bez podawania przyczyny.

3. Opłaty

1) Opłata za Konto Pacjenta:

a. TakesCare - Płacisz Jak używasz – jeden login, jedna dowolna karta pacjenta, dla jednego Użytkownika; brak abonamentu miesięcznego, opłata uiszczana każdorazowo wraz z zamówieniem konsultacji on-line;

b. TakesCare – Abonament Indywidualny – jeden login, jedna dowolna karta pacjenta, dla jednego Użytkownika; abonament miesięczny – 19 PLN (w tym VAT) – płatny za rok z góry. W tracie trwania abonamentu nie jest możliwa zmiana osób objętych abonamentem.

c. TakesCare – Abonament Partnerski – jeden login, dwie dowolne karty dla dwóch/dwojga osób zgłoszonych w ramach tego samego Konta, tj. dla Użytkownika i zgłoszonej przez niego osoby; abonament miesięczny – 29 PLN (w tym VAT) – płatny za rok z góry. W tracie trwania abonamentu nie jest możliwa zmiana osób objętych abonamentem.

d. TakesCare – Abonament Rodzina Plus – jeden login do pięciu dowolnych kart pacjenta, dla jednego Użytkownika i czterech/czworga zgłoszonych przez niego osób – 59 PLN (w tym VAT) – płatny za rok z góry. W tracie trwania abonamentu nie jest możliwa zmiana osób objętych abonamentem.

2) Użytkownik może zakupić za pośrednictwem TC poniższe produkty myBrace:

a. Bransoletka UNIWERSALNA – 149 PLN (w tym VAT)

b. Bransoletka SLIM L, SLIM M, SLIM S – 129 PLN (w tym VAT)

c. Dodatkowa opaska UNIWERSALNA – 79 PLN (w tym VAT)

d. Dodatkowa opaska SLIM L, SLIM M, SLIM S – 59 PLN (w tym VAT).

3) Opłaty wnoszone są przez Użytkowników za pośrednictwem serwisów płatności, o których mowa w Załączniku nr 2, poprzez jeden z następujących sposobów:

a. elektroniczny przelew bankowy,

b. elektroniczne systemy rozliczeniowe,

c. karta kredytowa.

4) Dla Kont Pacjenta opisanych w pkt. 1) lit. b)-d) portal TAKES-CARE.COM oferuje:

a. Maksymalnie do 24 godzin na przeprowadzenie Usługi e-Gabinetu z lekarzem dostępnym w ramach abonamentu po zgłoszeniu chęci wykonania takiej

b. Możliwość umówienie do 48 piętnastominutowych Usług e-Gabinetu w roku rozliczeniowym bądź 4 piętnastominutowych Usług e-Gabinetu w miesiącu rozliczeniowym, dla każdej osoby objętej abonamentem w ramach Konta Pacjenta.

5) Zakres dostępnych usług dla wszystkich Kont Pacjenta znajduje się na portalu TAKES-CARE.COM.

6) W przypadku umówienia przez Pacjenta Usługi e-Gabinetui nie pojawienia się bez wcześniejszego odwołania Usługa będzie liczona jako wykorzystana w danym miesiącu i roku rozliczeniowym.

7) W przypadku wykorzystania dostępnych Usług e-Gabinetu w danym miesiącu rozliczeniowym dla Kont Pacjenta opisanych w pkt. 1) lit b)-d) Użytkownik może umówić Usługę e-Gabinetu z dowolnym Specjalistą portalu TAKES-CARE.COM w modelu płacisz jak używasz, na zasadach indywidualnie ustalonych z Specjalistą w zakresie:

a. Długości czasu trwania,

b. Terminu,

c. Ustalonej Opłaty.

8) Zasady i warunki uiszczania Opłaty przez Użytkownika opisane zostały na stronach serwisów płatności oraz w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.

9) Pacjent może odwołać rezerwację danej Usługi realizowanej w modelu płacisz jak używasz. W razie odwołania Usługi opłata podlega zwrotowi w następującej wysokości:

a. odwołanie na co najmniej 6 godzin przed - pobrana opłata podlega zwrotowi w całości,

b. odwołanie na mniej niż 6 godzin przed i co najmniej na 2 godziny przed - pobrana opłata podlega zwrotowi w 50%,

c. odwołanie na mniej niż 2 godziny przed – pobrana opłata nie podlega zwrotowi.

Zwrot następuje w drodze przekazania odpowiedniej kwoty na Konto Pacjenta, zakładka Mój portfel.

10) Portal TAKES-CARE.COM zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych Usług świadczonych w ramach portalu TAKES-CARE.COM i jednocześnie zobowiązuje się poinformować o zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż 7 dni.

11) W przypadku wystawienia przez specjalistę dla Użytkownika recepty, skierowania na badania, zwolnienia lekarskiego lub innego dokumentu, Użytkownik pokrywa koszty dostarczenia ww. dokumentu na wskazany adres (koszt przesyłki kurierskiej).

4. Marketing referencyjny – polecenia

a. Polecenie to wysłanie indywidualnego wygenerowanego dla Użytkownika linku, który ma służyć możliwości identyfikacji osób, które w oparciu o ten link dokonały zakupu Usługi Konta Pacjenta wymienionego w pkt. 2b-d

b. Polecenia są możliwe tylko po zakupieniu Konta Pacjenta opisanego w pk 2b-d przez osobę polecającą.

c. Podstawą do otrzymania przez Użytkownika polecającego, darmowego miesiąca abonamentu dla już zakupionej Konta Pacjenta lub zasilenia kwotą 19 PLN brutto „Mojego portfela” jest:

i. nie wypowiedzenie korzystania z Usługi Konta Pacjenta przez cały okres trwania abonamentu i

ii. jest zakup przez osobę, której został wysłany unikalny link z poleceniem jednej z Konta Pacjenta wskazanego w pkt. 2b-d i nie rozwiązania umowy korzystania w okresie 14 od daty zakupu.

d. Każdy darmowy miesiąc abonamentu dla posiadanego Konta Pacjenta jest naliczany jako kolejne miesiące po zakończeniu posiadanego okresu abonamentowego

e. W przypadku wybrania 19 PLN brutto, które jest naliczane w Moim portfelu, zgromadzone środki są możliwe do wykorzystania na zakup Usług dostępnych w ramach portalu TAKES-CARE.COM z wyłączeniem mybrace.

f. Zarówno kolejny darmowy miesiąc abonamentu jaki 19 PLN brutto, zgromadzone w ramach poleceń nie mogą być:

i. Wymieniane, przekazywane, odsprzedawane osobom trzecim;

ii. Zamieniane na ekwiwalent finansowy i wypłacane na konto bankowe Użytkownika lub osoby trzeciej;

iii. Wykorzystywane do zakupu innych usług poza portalem TAKES-CARE.COM z wyłączeniem myBrace, który podlega normalnemu procesowi zakupu.

g. Każdorazowo indywidualny link do poleceń jest generowany przez portal TAKES-CARE.COM po dokonaniu zakupu jednego z Kont Pacjenta opisanego w pkt. 2b-d

5. Promocje

a. Promocja dotyczą tylko Kont Pacjenta opisanego w pk 2 b-d lub Usług powiązanych z tymi Kontami.

b. Każdorazowo przedmiot promocji jest opisany na dostępny poprzez linki „ Dołącz do nas” znajdujący się na stronie takes-care.com.

§7

Zastrzeżenia i postępowanie reklamacyjne

1. Portal TAKES-CARE.COM dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia jego prawidłowego działania oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.

2. Zastrzeżenia, a także uwagi, sugestie i błędy mogą być zgłaszane portalowi TAKES-CARE.COM za pomocą danych kontaktowych, dostępnych w zakładce Kontakt. https://takes-care.com/#tobottom

3. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane niezwłocznie na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

4. Zakłócenia w funkcjonowaniu portalu TAKES-CARE.COM, problemy i uwagi związane ze świadczonymi Usługami w ramach portalu TAKES-CARE.COM mogą być reklamowane przez Użytkownika w terminie 14 dni od dnia wystąpienia nieprawidłowości, poprzez zgłoszenie na adres dostępny w zakładce Kontakt. Dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest podanie:

a. danych Użytkownika,

b. zwięzłego opisu zgłaszanego problemu.

5. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania przez portal TAKES-CARE.COM.

6. Jeżeli 30 dniowy termin reklamacji nie będzie mógł być dotrzymany, portal TAKES-CARE.COM powiadomi przed jego upływem składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.

7. Portal TAKES-CARE.COM zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa, o czym poinformuje Użytkownika.

8. Prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej przysługuje po wyczerpaniu trybu postępowania reklamacyjnego.

§8

Prawa autorskie

1. Zasobami portalu TAKES-CARE.COM są dobra takie jak informacje, usługi, towary oraz inne dobra niematerialne.

2. Nazwa TAKES-CARE.COM jest chroniona prawnie. Jakiekolwiek jej używanie bez pisemnej zgody portalu TAKES-CARE.COM jest zabronione.

3. Portal TAKES-CARE.COM jest właścicielem praw autorskich i innych praw wyłącznych, jak również składających się na nie poszczególnych elementów, w szczególności znaków towarowych, wzorów użytkowych, przedmiotów prawa autorskiego lub praw pokrewnych i innych dóbr niematerialnych.

4. W portalu TAKES-CARE.COM udostępniane są dobra pochodzące od innych osób; są wśród nich w szczególności informacje, dane, teksty, wizerunki, grafiki, będące własnością osób uprawnionych.

5. Wszystkie prawa osób, od których pochodzą wskazane wyżej dobra, są zastrzeżone.

6. Zabronione jest kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie jakiegokolwiek zasobu portalu TAKES-CARE.COM, chyba że uprawniony podmiot wyraźnie udzieli na daną czynność zgody.

7. Żadna część zasobów portalu TAKES-CARE.COM nie może być publikowana bez zgody portalu TAKES-CARE.COM. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i zapisywanie danych na dysk komputera jest dozwolone jedynie do prywatnego użytku Użytkownika. Wyjątki od tego punktu wymagają pisemnej zgody i potwierdzenia portalu TAKES-CARE.COM.

8. Zabronione jest wykorzystywanie w jakiejkolwiek działalności procedur i systemów poznanych podczas korzystania z portalu TAKES-CARE.COM. Wszelkie procedury i rozwiązania portalu TAKES-CARE.COM są jego własnością.

9. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

10. Portal TAKES-CARE.COM zgłasza do organów ścigania przypadki podejrzane o łamanie prawa, w tym podszywanie się pod inne osoby.

§9

Promocja i reklama w portalu TAKES-CARE.COM

1. Na stronach Portalu TAKES-CARE.COM mogą zostać umieszczone reklamy i ogłoszenia osób trzecich, za ustaloną opłatą i na warunkach ustalonych z podmiotem zamieszczającym reklamę lub ogłoszenie.

2. Portal TAKES-CARE.COM nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń zamieszczonych na stronach portalu.

3. Portal TAKES-CARE.COM ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy lub ogłoszenia, jeżeli ich treść lub forma jest sprzeczna z prawem, zasadami współżycia społecznego lub charakterem Portalu TAKES-CARE.COM.

4. Portal TAKES-CARE.COM może usunąć już zamieszczoną reklamę, odmówić zamieszczenia reklamy lub ogłoszenia bez podania przyczyny.

§10

Prawo i sprawy sporne. Odpowiedzialność Portalu TC.

1. Prawem właściwym dla umowy o świadczenie Usługi jest prawo polskie.

2. Wszelkie sprawy sporne związane z usługami świadczonymi przez portal TAKES-CARE.COM będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe według przepisów o właściwości ogólnej.

3. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

4. Portal TC ponosi odpowiedzialność wyłącznie za udostępnienie funkcjonalności niezbędnych do realizacji Usługi.

5. Portal TAKES-CARE.COM nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

6. Portal TAKES-CARE.COM nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie zainstalowanego oprogramowania bądź skutki włamań hackerskich oraz za udostępnienie dostępu do konta przez jego właściciela osobie trzeciej.

7. Portal TAKES-CARE.COM nie świadczy usług medycznych oraz nie ponosi odpowiedzialności za usługi medyczne świadczone przez Specjalistów z branży medycznej lub farmaceutycznej z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych udostępnianych przez portal, w szczególności Portal TC nie ponosi odpowiedzialności za błąd w sztuce lekarskiej.

§11

Postanowienia końcowe

1. Portal TAKES-CARE.COM zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o takiej zmianie. Informacja zostanie przesłana na podany podczas rejestracji przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

2. Użytkownicy, którzy nie wyrażają zgody na zmiany niniejszego Regulaminu obowiązani są powiadomić o tym Administratora, wypowiadając Regulamin, w ciągu 30 dni od dnia poinformowania, o którym mowa w pkt. 1.

3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innej osoby, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w pkt. 1.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa polskiego, mające zastosowanie do usług będących przedmiotem niniejszego Regulaminu.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie portalu TAKES-CARE.COM.

Załącznik Nr 1 - Procedura Aktywacji Konta Użytkownika

Celem Aktywacji Konta Użytkownika należy podjąć następujące kroki:

1.1. Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny na stronie internetowej https://takes-care.com/MedicalPackages/MedicalPackageRegister

1.2. Po wypełnieniu formularza Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

1.3. System informatyczny po wygenerowaniu Konta Użytkownika wysyła na wskazany przez Użytkownika adres poczty e-mail wiadomość elektroniczną, której otrzymanie jest on obowiązany potwierdzić.

1.4. Potwierdzenie otrzymania wiadomości elektronicznej odbywa się poprzez kliknięcie przez Użytkownika na wysłany link, który skutkuje pełną aktywacją Konta i pozwala na logowanie się do niego.

1.5. Proces rejestracji, logowania i pracy na zalogowanym profilu odbywa się w oparciu o szyfrowane połączenie zabezpieczone przez protokół SSL. Więcej o bezpieczeństwie danych czytaj w Polityce prywatności.

Załącznik Nr 2 – Procedura płatności i przekierowania do serwisu płatności (dotyczy wyłącznie Opłat i części Opłat uiszczanych przez Użytkowników)

1. Procedura płatności realizowana jest za pośrednictwem systemu płatności DotPay. Operator DotPay - obsługującym płatności. Adres biura : ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków. tel: (+48) 12-688-26-00

2. Celem uiszczenia Opłaty za płatne Usługi Użytkownik:

2.1. Wybiera daną Usługę;

2.2. Następnie wybiera opcję „Zapłać”. Wówczas system automatycznie przekierowuje Użytkownika do sytemu płatności serwisu, DotPay, Użytkownik wybiera jeden z dostępnych sposobów płatności, tj.:

2.2.1. elektroniczny przelew bankowy,

2.2.2. elektroniczne systemy rozliczeniowe,

2.2.3. karta kredytowa,

2.3. Użytkownik realizuje płatność za Usługę;

2.4. Po dokonaniu płatności, system otrzymuje potwierdzenie o jej pozytywnym przeprowadzeniu lub odmowie jej przeprowadzenia;

2.5. W przypadku pomyślnego przeprowadzenia płatności, wybrana przez Użytkownika Usługa otrzymuje status „Opłacona” i możliwe jest skorzystanie z niej. W przypadku braku pomyślnego przeprowadzenia płatności należy podjąć próbę ponownego jej przeprowadzenia;

2.6. Portal TAKES-CARE.COM zastrzega sobie prawo do zmiany serwisu płatności, o czym poinformuje Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres elektroniczny podany przez Użytkownika.

Załącznik Nr 3 – Funkcjonalności Portalu TAKES-CARE.COM

1. Prezentacja profilu Specjalisty/Placówki – wizytówka; zawiera dane teleadresowe, zdjęcie oraz opis Specjalisty/Placówki, lokalizację, daty i godziny przyjęć (konsultacji w e-Gabinecie, przyjęć w danej placówce, wizyt domowych), informację o certyfikacie, o zweryfikowaniu. W profilu widoczne są oceny wystawione przez Użytkowników.

2. Baza Specjalistów i Placówek – zbiór profili zarejestrowanych w portalu Specjalistów i Placówek, dostępny wyłącznie dla Użytkowników portalu TAKES-CARE.COM z narzędziem wyszukiwarki według kryteriów lokalizacji, specjalizacji, oceny oraz przyznanego Certyfikatu „Serce po stronie Pacjenta”. Dodatkowe funkcjonalności to:

1) Dodawanie opinii o Specjalistach i Placówkach;

2) Powiadomienia o nowych informacjach i opiniach;

3. Dodaj Pomysł – miejsce w portalu TAKES-CARE.COM, w którym zarejestrowani Użytkownicy mogą przesyłać swoje propozycje dotyczące funkcjonalności portalu TAKES-CARE.COM oraz oceniać pomysły innych Użytkowników. Najwyżej ocenione pomyły mogą zostać wprowadzone w życie; portal TAKES-CARE.COM zastrzega sobie prawo do niewprowadzenia pomysłu bez podania przyczyny.

1) Portal umożliwia zarejestrowanym i zalogowanym Użytkownikom korzystanie z mechanizmów dodawania i oceniania pomysłów dotyczących aktualnych i proponowanych funkcjonalności portalu TAKES-CARE.COM.

2) Pomysły, wypowiedzi lub ich fragmenty mogą zostać wykorzystane przez portal TAKES-CARE.COM w celach związanych z działalnością portalu TAKES-CARE.COM.

4. Kalendarz Zdrowia – miejsce w portalu TAKES-CARE.COM, gdzie Użytkownik może dobrowolnie wpisywać informacje o wynikach badań, terminach badań i wizyt lekarskich oraz innych terminach ważnych dla Użytkownika. W Kalendarzu automatycznie pojawia się informacja o umówionej Usłudze e-Gabinetu oraz wysyłane jest do Użytkownika powiadomienie o terminie tejże Usługi na podany przy rejestracji adres e-mail i/lub na podany przez Użytkownika nr telefonu komórkowego.

5. Kalendarz Specjalisty – Specjalista ma dostęp do swojego kalendarza, w którym może wpisywać swoją:

1) dostępność w placówce, w której przyjmuje pacjentów,

2) dostępność wizy domowych

3) dostępność w Usłudze e-Gabinetu.

6. Każdy Użytkownik ma dostęp do Kalendarza Specjalisty i może poprzez niego rejestrować się na Usługę e-Gabinetu, wizytę w placówce lub wizytę domową. Portal TAKES-CARE.COM automatycznie wysyła Specjaliście e-maila informującego o zarejestrowaniu się Użytkownika na wizytę/Usługę e-Gabinetu oraz przypomnienie o terminie Usługi e-Gabinetu.

7. Program certyfikacyjny „Serce po stronie Pacjenta”– portal TAKES-CARE.COM przyznaje swoim Specjalistom Certyfikat „Serce po stronie Pacjenta” głównie w oparciu o oceny Pacjentów, Specjalista decydując się na korzystanie z Usługi e-Gabinetu wyraża tym samym zgodę na udział w programie certyfikacyjnym „Serce po stronie Pacjenta”.

8. System rekomendacji – Użytkownik z poziomu swojego Konta mają możliwość rekomendowania portalu TAKES-CARE.COM poprzez portale społecznościowe takie jak Facebook, Twitter, Google+ oraz poprzez pocztę elektroniczną. W przypadku, kiedy rekomendacja skutkuje zarejestrowaniem się w portalu TAKES-CARE.COM nowego Użytkownika, osobie rekomendującej przyznawany jest punkt za rekomendację. Użytkownika mają możliwość wymiany przyznanych punktów na rabaty i promocje. Informacja o dostępnych rabatach i promocjach umieszczona jest w zakładce Moje Konto.

9. Certyfikat „Serce po stronie Pacjenta” – dokument jest przyznawany Specjaliście przez portal TAKES-CARE.COM według zasad opisanych poniżej:

1) Certyfikat przyznawany jest z dołu za dany rok kalendarzowy;

2) Podstawą do wystawienia Certyfikatu są uzyskane przez Specjalistę oceny Użytkowników;

3) TAKES-CARE.COM zastrzega sobie prawo do zmiany zasad przyznawania Certyfikatu.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(UWAGA: formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

TakesCare Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Krakowie,

os. Słoneczne 8/43,

31-957 Kraków,

adres elektroniczny: takescare@takes-care.com

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)……………………………………………………………………..

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) …………………………………………………………………….

– Adres konsumenta(-ów) …………………………………………………………………………………..

- Nr konta bankowego, na który ma być dokonany zwrot środków finansowych

…………………………………………………………………………………………………………………………

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

………………...………………..

Podpis

– Data …………………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić.

Chcesz dbać o swoje zdrowie wykorzystując najnowsze technologie?